ReadyPlanet.com
dot dot
รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

1.     การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนิน ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
 
2.     จัดทำรายงานต่อฝ่ายบริหารที่พบจากการตรวจสอบ เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ
 
 
ตรวจสอบภายใน
 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทดสอบการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร โดยการสรุปประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรของท่านในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 


dot
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletค้นหางบการเงิน ก.ล.ต.
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletข้อมูลแจ้งรายชื่อห้างฯ
bulletข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
dot
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
bulletแบบฟอร์มภาษี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบนำส่งงบฯ (สบ.ช.3)
dot
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletมาตรฐานการบัญชี
dot

dot


DBD
RD
FAP
Tax Auditor
ธนาคารแห่งประเทศไทย


www.tt-audit.com

บริษัท ที แอนด์ ที สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 999/568 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
มือถือ : 081-941 3799, 089-926 3787
E-mail : info@tt-audit.com
www.tt-audit.com