ReadyPlanet.com
dot dot
ปรึกษาบัญชีและธุรกิจ

ขอบเขตการบริการ

·        ให้คำปรึกษาในการจัดรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบกิจการเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงผลกระทบและความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีต่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในการเลือกรูปแบบองค์กรต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ในด้านบริหารจัดการ ความรับผิดของเจ้าของต่อบุคคลภายนอก การขยายกิจการ การจัดหาเงินทุน และประโยชน์ในด้านการวางแผนภาษี
·        ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาต่อการตัดสินใจ
·         เสนอแนะแนวทางในการวางแผนภาษี เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
·        ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

 dot
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletค้นหางบการเงิน ก.ล.ต.
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletข้อมูลแจ้งรายชื่อห้างฯ
bulletข้อมูลผู้ประกอบการ VAT
dot
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
bulletแบบฟอร์มภาษี
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบนำส่งงบฯ (สบ.ช.3)
dot
dot
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletความรู้เรื่องภาษี
bulletมาตรฐานการบัญชี
dot

dot


DBD
RD
FAP
Tax Auditor
ธนาคารแห่งประเทศไทย


www.tt-audit.com

บริษัท ที แอนด์ ที สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 999/568 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
มือถือ : 081-941 3799, 089-926 3787
E-mail : info@tt-audit.com
www.tt-audit.com